Wat is de Informatieplicht?

Gepubliceerd: 16 juni 2021

Wat houdt de informatieplicht precies in?

De informatieplicht hangt nauw samen met de energiebesparingsplicht. Om de informatieplicht uit te leggen wordt eerst de energiebesparingsplicht uitgelegd.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft de energiebesparingsplicht in het leven geroepen om de toepassing van energiebesparende maatregelen te stimuleren bij bedrijven en instellingen.

Je valt binnen deze energiebesparingsplicht wanneer het energiegebruik boven de 50.000 kWh is en het gas gebruik boven de 25.000 m3. Wanneer een bedrijf of instelling binnen deze gebruikscategorieën valt, is deze verplicht energiebesparende maatregelen, die binnen 5 jaar zijn terugverdiend, toe te passen.

Vanuit de overheid is een lijst opgesteld met daarin allerlei energiebesparende maatregelen die toegepast kunnen worden. Hiervoor verwijzen ze naar de Erkende maatregelenlijst van energiebesparing. In deze lijst is er onder andere voor de volgende sectoren een overzicht gecreëerd met energiebesparende maatregelen:

  • gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen
  • kantoren
  • onderwijsinstellingen
  • sport en recreatie
  • hotels en restaurants
  • de detailhandel

Deze lijst is aan het begin van 2019 geactualiseerd en is op dit moment beschikbaar voor 19 bedrijfstakken. Op deze lijst zijn dan nieuwe maatregelen toegevoegd en achterhaalde juist verwijderd. De lijst wordt dan tevens toe gesplitst naar subsectoren en gebouwtypen.

De informatieplicht is dus inherent verbonden aan de energiebesparingsplicht. Via de informatieplicht wil de overheid de transitie richting een CO2 neutraal Nederland een boost geven. Bedrijven moeten namelijk door deze verplichting uiterlijk 1 juli 2019 een rapportage indienen bij het desbetreffende eLoket welke energiebesparende maatregelen ze hebben doorgevoerd.

Hoe werkt de informatieplicht precies?

Planning

  • januari 2019: publicatie van de geactualiseerde, vastgestelde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)
  • januari 2019: eLoket wordt opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen
  • april 2019: Inwerkingtreding van de geactualiseerde bijlage 10 van het Activiteitenbesluit
  • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u via eLoket uw rapportage kunt indienen om te voldoen aan de informatieplicht

Toezicht en handhaving van de informatieplicht

Net als de energiebesparingsplicht wordt ook de informatieplicht gecontroleerd en gehandhaafd. Dit wordt in principe door de gemeente gedaan met behulp van de omgevingsdienst. Wanneer het om grote en/of complexe bedrijven gaat, is de provincie vaak het bevoegd gezag.

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

Hernieuwbare energie is uiteraard een heel mooi middel om op een duurzame wijze energie op te wekken. Helaas geldt dit niet als maatregel van de energiebesparingsplicht. Bij de energiebesparingsplicht gaat het om voorkomen of verminderen van  onnodig energiegebruik.

Hierbij gaat het om energiebesparende technieken, zoals het toepassen van led-verlichting, monitoren van het energiegebruik, isolatie materiaal toepassen.

Ondanks dat hernieuwbare energie zoals zonnepanelen niet op de lijst staan van energiebesparende maatregelen, is het wel een hele mooie manier om groene energie op te wekken. Kijk voor de mogelijkheden omtrent zonnepanelen op onze website.

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.