Juli 2022: “De hoge energiekosten kunnen de trigger zijn voor een economisch recessie”

Gepubliceerd: 15 juli 2022

Gas

Analyse afgelopen maand

De kans dat men wereldwijd afstevent op een economische recessie wordt steeds groter. De groep huishoudens en bedrijven in Europa die de hoge energiekosten niet meer kunnen betalen neemt naarmate er meer tijd verstrijkt verder toe. Huishoudens hebben steeds minder financiële ruimte om naast de vaste lasten andere uitgaven te doen waardoor bedrijven de verkopen zien afnemen. De energieprijzen spelen een steeds groter wordende rol in de kosten van bedrijven. Die bedrijven zijn genoodzaakt om de prijzen te verhogen wat de consument uiteindelijk nogmaals raakt. In de afgelopen maand werd zichtbaar hoeveel invloed de energieprijzen hebben op de Europese welvaart. De situatie waarin Europa zich bevindt wordt pijnlijker naarmate de sancties standhouden en de krapte op de energiemarkten langer aanhoudt. Naast Europa wordt Rusland geraakt door de westerse sancties en daalt, ondanks de hoge energie inkomsten, het bruto binnenlands product. De Verenigde Staten bevinden zich ook in een benauwde positie vanwege de hoge inflatie en financiële verkrapping in het monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank.

Europa wordt door Rusland steeds verder van het beschikbare gas afgesloten. De westerse sancties raken de Russische economie, maar het neveneffect is dat het ook de eigen Europese economieën raakt. De afgelopen maand steeg de gasprijs voor leveringsjaar 2023 met ruim 70 procent. De leveringsprijs voor 2024 steeg met ruim 35 procent.

Prijs ontwikkeling gas juli

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De rol van de centrale banken is de komende periode cruciaal. Indien het verkrappende beleid met hogere rente en mindere stimulering wordt voortgezet, dan wordt er aan de noodrem getrokken van de toch al afkoelende economie. Wanneer de centrale banken geen verdere actie ondernemen zal de inflatie langer hoog blijven. Het ziet ernaar uit dat er economisch geen pijnloze uitweg is voor de westerse landen. Als er naar de gasleveranties voor komende periode wordt gekeken dan is de verwachting dat de krapte tot ten minste komende winter aanhoudt. Het onderhoud aan de Russische pijpleiding naar Duitsland (Nordstream I) vanaf 11 juli zal voor 10 dagen urgent zijn, tenzij Rusland de aanvoer niet meer op gang brengt na het onderhoud. De hoge energieprijzen kunnen energieleveranciers in gevaar brengen en dreigen om te vallen als overheden niet ingrijpen. Dat kan een situatie teweeg brengen zoals met de banken in 2008.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De elektriciteitsmarkten deden de afgelopen maand niets anders dan de gas- en kolenmarkten kopiëren. De kosten voor zowel de gas- als de kolengestookte elektriciteitscentrales lopen verder op. Daarmee wordt ook de verkoopprijs van de elektriciteit duurder. De duurzame opwek in deze tijd van het jaar is een van de weinig positieve ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. In de eerste helft van dit jaar was het aandeel duurzame energie in de totale energiemix ruim 16 procent. Als er alleen naar de herkomst van de elektriciteit in Nederland wordt gekeken in de maand juni, dan was het aandeel duurzame elektriciteit ruim 40 procent. Zonne-energie maakt de grootste stijging door. Ten opzichte van 2021 werd er in juni ruim 35 procent meer elektriciteit geproduceerd met zonnepanelen, ofwel bijna 2,5 miljard kilowattuur. Iedere kilowattuur die met duurzame bronnen wordt geproduceerd bespaart op de vraag naar gas en kolen. De Nederlandse overheid heeft het productieplafond van kolengestookte elektriciteitscentrales opgeheven, dat in het leven was geroepen om de verduurzaming te bespoedigen. Momenteel is klaarblijkelijk de leveringszekerheid een groter issue dan de verduurzaming.

Over de gehele maand juni gezien steeg de elektriciteitsprijs voor leveringsjaar 2023 met ruim 60 procent. De levering van elektriciteit in 2024 steeg met ruim 50 procent.

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De verwachting voor de komende maand is dat de elektriciteitsprijzen ten minste op niveau blijven en mogelijk verder stijgen. De kans op een daling is beperkt, tenzij de aanbodzijde zich positiever ontwikkelt dan verwacht. Een andere mogelijkheid voor een daling in de elektriciteitsprijzen is als de vraag naar elektriciteit afneemt. Dit kan natuurlijk door meer duurzame opwek dan verwacht, maar ook de afremmende economie kan hier een rol in spelen. Deze maand komen de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal naar buiten. Als de resultaten tegenvallen en de verwachtingen over de toekomst van de bedrijven negatief zijn, dan kan dat het economisch sentiment verder negatief beïnvloeden.

In deze tijden is het interessant om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de afhankelijkheid van energieleveranciers te verkleinen. Verduurzamingsmaatregelen hebben zich niet eerder zo snel terugverdiend. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact ons op.

EE Care helpt u graag met uw energievraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.