Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De laatste nieuwsbrief over ontwikkelingen op de energiemarkten dateert van begin december. Toen vermeldden wij de economische factoren die een stempel drukten op de energiemarkten. Na twee verstreken maanden is er weinig nieuws te melden. De Brexit, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de stijgende onzekerheid over de economische groei beheersen nog steeds de ontwikkelingen op het wereldtoneel. Ook de olieprijs bevindt zich ten opzichte van begin december nog rond hetzelfde niveau, en daardoor is ook de gasprijs bijna onveranderd met een beweging tussen de 19 en 21 eurocent per kubieke meter aardgas.

Gas februari

Verwachting komende maand

De economische vooruitzichten zijn onzeker. De beurzen lijken zich te herstellen en zij zouden hun weg verder omhoog kunnen vervolgen. Toch zijn er ook tekenen dat er een periode van minder economische groei nadert. Met name de slepende Brexit-kwestie met onduidelijke afloop, de handelsoorlog tussen de VS en China zonder oplossing en de oplopende Amerikaanse staatsschulden zonder Chinese kopers kunnen de economie afremmen, zolang hier geen oplossingen voor komen. Gelukkig is het zover nog niet en kunnen zich door de huidige onzekerheid inkoopmomenten voor doen. Bij een lagere vraag naar olie door een afzwakkende economische groei zal de olieprijs niet stijgen, al kan de vraag naar gas toenemen door het uitfaseren van de kolencentrales. Zie hiervoor ook de marktontwikkelingen bij elektriciteit. Naar onze verwachting zullen de gasprijzen zich de komende maand zijwaarts tot licht dalend ontwikkelen.

Analyse afgelopen maand

De rust op de elektriciteitsmarkten lijkt zo op het eerste gezicht weer terug. Een zijwaartse beweging is kenmerkend voor de afgelopen periode. Toch is er meer aan de hand. Het sluiten van de kolencentrales in zowel Nederland als Duitsland, of beter gezegd de plannen daarvoor, zorgen voor een lagere kolenprijs in de verdere toekomst. De vertragende economische groei van grote afnemers van kolen, zoals China, geeft prijsdruk omlaag. Tevens is Duitsland van plan om per 2038 kolenvrij te zijn, waardoor vanaf 2022 een derde van de kolencentrales uit bedrijf wordt genomen. Ook Nederland heeft dergelijke plannen en overweegt om de kolencentrales zo snel mogelijk te sluiten om de klimaatdoelstelling (25% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990) te halen.

Elektra februari

Verwachtingen komende maand

Er zijn veel invloedsfactoren, zowel prijsopdrijvend als prijsdrukkend, die de komende maand van belang kunnen worden. De economische factoren spelen voornamelijk een prijsdrukkende rol zoals ook bij de marktontwikkelingen van gas is besproken en de politieke factoren zoals het sluiten van de kolencentrales hebben een prijsopdrijvend effect. Net als bij gas is onze verwachting dat de elektriciteitsmarkt de komende maand in evenwicht blijft en zich zijwaarts ontwikkelt of licht daalt.